Hyppää pääsisältöön
Amusa Toimitus / 29.11.2020

Musiikin tohtoreiden työmarkkina-asema ja tyytyväisyys työtilanteeseen parantuneet

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa tehdyn selvityksen mukaan merkittävä osa 2010-luvulla valmistuneista musiikin tohtoreista on ollut tyytyväisiä koulutukseensa ja urakehitykseensä. Työllistymisen haasteet ovat lisääntyneet, mutta musiikin tohtorit työllistyvät keskimäärin muiden alojen tohtoreita paremmin.

Ulla Pohjannoro, Tuire Kuusi ja Juha Ojala selvittivät Sibelius-Akatemiasta 2010-luvulla valmistuneilta musiikin tohtoreilta, miten tutkinto on vaikuttanut heidän työelämäänsä ja millä tavoin koulutuksessa saatu osaaminen vastaa nykyisen työelämän tarpeisiin. Selvisi, että tutkinnon jälkeen tohtoreiden työmarkkina-asema ja tyytyväisyys työtilanteeseen oli kehittynyt myönteisesti ja työtehtävät muokkautuneet paremmin osaamista vastaavaksi. Yli puolella vastaajista palkkataso oli noussut ja melkein puolet oli saanut vaativampia tai mielekkäämpiä työtehtäviä tohtorintutkinnon suoritettuaan.

 

Kuvassa on pöydän päällä sinisiä tohtorin hattuja valkoisen pöytäliinan päällä.

Kuva: Petri Summanen ja Aino Huhtaniemi

 

Suuri osa (66 %) vastanneista oli tyytyväisiä työuraansa: piti työtehtäviään mielenkiintoisina, viihtyi työssään, pystyi hyödyntämään tohtorikoulutuksessa saavuttamaansa osaamista ja suosittelisi koulutusta Vajaa kymmenys tohtoreista koki tutkintonsa kuitenkin lähinnä ”mukavaksi lisäksi”, vaikkakin osaamistaan rikastuttavaksi sellaiseksi.

Koulutuksen tulisi tarjota lisää opetus- ja teknologiaosaamista

Työelämässä tarvittavista taidoista tohtorikoulutus oli vastaajien mukaan kehittänyt erityisesti analyyttisen ja systemaattisen ajattelun taitoja sekä taiteellista osaamista. Osaamisen laaja-alaisesta kehittymisestä huolimatta monissa he kuitenkin kokivat, että ero koulutuksessa saavutetun osaamisen ja työelämän tarpeiden välillä on edelleen suuri. Tohtorikoulutuksen myötä saavutettuja taitoja – kuten tutkimusosaamista ja tiedonhankintaa – ei selvityksen perusteella tarvita työelämässä kovin paljoa, kun taas esimerkiksi opetus-, teknologia- tai organisatorisia taitoja tarvittaisiin vielä enemmän.

Puolelle kyselyyn vastanneista työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet näyttäytyivät myönteisesti, puolelle kielteisesti. Tohtorintutkinto on yhä harvemmin työllistymisen edellytyksenä, mikä osaltaan kertoo siitä, että työnantajat eivät tiedä riittävästi musiikin tohtoreiden osaamisesta. Heidän työllistymisensä haasteet ovatkin lisääntyneet sitten edellisen tohtoritutkimuksen (2012).

Musiikin tohtorit työllistyvät hyvin haasteista huolimatta, työt keskittyvät Uudellemaalle

Musiikkialan työn sirpaleisuus sekä keskittyminen Uudellemaalle näkyvät aineistossa selvästi. Suurin työnantaja on korkeakoululaitos, ja yleisesti ottaen musiikin tohtorit työllistyvät muiden alan tohtoreita paremmin. Tohtorit työskentelevät taiteilijoina, opettajina eritasoisissa oppilaitoksissa, kirkkomuusikkoina tai tutkijoina useimmiten joko vakituisessa työsuhteessa tai freelancereina. Vaikka vastaajista noin puolet oli tyytyväisiä palkkaansa, musiikin tohtoreiden palkkataso on häntäpäässä verrattaessa valtakunnallisesti muiden alojen tohtorien palkkatasoon.

Kyselyyn vastasi 47 vuosina 2012–2019 valmistunutta musiikin tohtoria.